หน้าแรก
ความเป็นมาสมาคม
กรรมการบริหาร
นโยบายสมาคม
วัตถุประสงค์
ติดต่อสมาคม
 
 
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มทร.อิสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง) โดยดร.ไตรรัตน์ ประยูรคำ ผศ.ชวน แพงปัสสา รศ.สุภาพ สุราสา ดร.คงเดช สิทธิมาตย์ ผอ.ดำริห์ เวียงเพิ่ม ดร.สรรเพชร นุศรีอัน โทรศัพท์จังหวัดวิโรจน์ เปรมชัยสวัสดิ์ ผจก.สมเกียรติ ฤทธี มอบทุนการศึกษา 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (จำนวนเงิน 25,000 บาท) และช่วงเวลา 9.30 น. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 25,000 บาท ขอขอบคุณกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน และศิษย์เก่าทุกรุ่น ที่สนับสนุนกิจกรรมสมาคม สำเร็จ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

 
 
 
 
contact person : tgtk.tom@gmail.com