.....
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาศิษย์ปัจจุบันเนื่องในวันไหว้ครู จากกิจกรรม "จากพี่สู่ชีวิตน้อง" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอิสานวิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.2557 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ภาคเช้า : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / ภาคบ่าย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถอ่านรายชื่อผู้ร่วมบริจาคกิจกรรมนี้ได้ทั้งหมดในเว็บไซต์ได้เร็วๆ นี้
 
สารนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น (ส่วนกลาง)

กระผมรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย – เยอรมันขอนแก่น(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น) เลือกกระผมให้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย – เยอรมันขอนแก่น(ส่วนกลาง) อีกวาระหนึ่ง (พ.ศ. 2557 – 2559) ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 กระผมมีแนวทางการพัฒนาสมาคมให้ยั่งยืน ให้เป็นที่ยอมรับ มีความศรัทธา และความเชื่อมั่น ของศิษย์เก่า โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และ ความมี ฝีมือ ระเบียบวินัย น้ำใจ  มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ทุกคนมีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้ รักษาชื่อเสียงที่ดีงาม ของตนเองและสมาคม โดยให้สังคมศิษย์เก่ายอมรับและสามารถเปิดเผยต่อศิษย์เก่าและสาธารณะชนได้ จะรณรงค์ให้ศิษย์เก่าเทคโนฯไทย – เยอรมันขอนแก่น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น) สมัครเป็นสมาชิกสมาคม สร้างความรัก ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกศิษย์เก่าในทุกเครือข่าย ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม และ นวัตกรรม วิจัยและพัฒนา ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ศิษย์เก่าและสมาคม ตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเกียรติ ด้วยความมุ่งมั่น และตระหนักเสมอว่าการทำงานส่วนรวมย่อมมีปัญหา อุปสรรค และ ศิษย์เก่าแต่ละคนก็มีสถานภาพเท่าเทียมกัน และจะสร้างทีมและพยายามแสวงหาส่วนร่วม สงวนส่วนต่าง ทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันเพื่อรังสรรค์ในสิ่งที่ดีมีความสุข ซึ่งสมาคมก็จะพัฒนาแบบยั่งยืนได้

                กระผมขอกราบขอบคุณทุกกำลังใจของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ศิษย์เก่าที่เสียสละ กำลังกาย กำลังใจ เวลา และทุนทรัพย์มาช่วยให้สมาคมดำเนินการไปได้ ทั้งที่มีภาวะวิกฤต ในบางครั้ง กระผมอยากให้ศิษย์ 
เก่า เทคโนฯ ไทย – เยอรมันขอนแก่น (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น)ทุกท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่พวกเรามีสมาคมศิษย์เก่า เทคโนฯ ไทย – เยอรมันขอนแก่น (ส่วนกลาง) เป็นศูนย์รวมในการดำเนินกิจกรรมของศิษย์เก่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี ระยอง ที่แสดงความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

 ขอแสดงความนับถือด้วยรักและผูกพัน

(นายไตรรัตน์  ประยูรคำ) 
นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย – เยอรมันขอนแก่น(ส่วนกลาง) 
( วาระ พ.ศ.2557 – 2559)

ประวัติส่วนตัวนายกสมาคมศิษย์เก่า

นายไตรรัตน์ ประยูรคำ 
นายกสมาคมศิษย์เก่า เทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น(ส่วนกลาง)


1.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ  นายไตรรัตน์ ประยูรคำ 
เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2500  
ภูมิลำเนา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 349 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านฟ้าลากูนคลอง 1 ซ. รังสิต-นครนายก 44  ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12130  โทรศัพท์02-9742735, 02-1926496   มือถือ 081-744 5599 โทรสาร 02-1926498 
ชื่อ  นางวีรวรรณ ประยูรคำ  จำนวนบุตร 2 คนคือ

2.ประวัติการศึกษา 
2.1    ระดับประถมศึกษา 
-ประถมปีที่ 7 โรงเรียนรุ่งโรจน์ปัญญา ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 
2.2    ระดับมัธยมศึกษา 
-มัธยมปีที่ 3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น( ไทย-เยอรมัน )  ปี พ.ศ.2518
2.3   ระดับอุดมศึกษา 
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  สาขา ไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (ไทย-เยอรมัน) ปี พ.ศ.2521
-ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา(เทเวศน์)  พ.ศ. 2523
-ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   พ.ศ. 2543

3. ประวัติการศึกษาดูงาน / การอบรม  
3.1   เรื่อง The 29th Tokyo Seminar for members of Canon overseas companies held at canon Inc. Tokyo, Japan on May 16 – 27, 1994 (พ.ศ.2537)
3.2  เรื่อง  Modern Business Management ที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2542
3.3  เรื่อง  Lead Auditor for  14001 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  พ.ศ.2539
3.4  เรื่อง เทคนิคการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2549 
3.5 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน Canon green procurement for Printer product business บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย)จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการตรวจประเมินกระบวนการผลิตและอนุมัติการทำธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้ากับบริษัทกลุ่ม Canon  รับผิดชอบ บริษัทคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย)จำกัด ในภูมิภาคอาเซียน (ประเทศไทย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์) และประเทศจีน        (ขอบเขตการตรวจประเมินบริษัทคู่ค้าเป้าหมาย 256 บริษ้ท ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ.2554)

4. ประวัติการทำงาน (เรียงตามปี พ.ศ.)
4.1  เริ่มทำงานเมื่อ ปี พ.ศ.2523  ถึงปี พ.ศ.2525 ตำแหน่ง วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า                                              สถานประกอบการ บริษัท เฟดเดอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด  รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานการผลิต เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น 
4.2  ปี พ.ศ.2525 – 2532 ทำงาน ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย กับ บริษัท เจสซิรา เอ็นเทอร์ไพร์ซ จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ Operation & Maintenance ,ควบคุมโครงการของภาครัฐ ศูนย์ราชการ, โครงการ O&Mโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, โครงการ O&M โรงจักรไฟฟ้าดีเซล  Military and aviation ต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม(รับผิดชอบโครงการ  8 โรงพยาบาลกลางตามเมืองต่างๆม และ 12 โครงการค่ายทหารภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหม)
4.3 ปี พ.ศ. 2532 – 2534 ทำงานที่ บริษัท โฟรโมสต์ ฟรีสแลนด์(ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงาน ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร สายการผลิตนมยูเอชที และสายการผลิตนมข้น 
4.4   ปี 2534  – 2556  ทำงานที่ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย) จำกัด                       ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ผลิตเครื่องปริ้นเตอร์(เพื่อการส่งออกทั่วโลก จำนวนการผลิต  6 ล้านเครื่องต่อปี มูลค่าการส่งออก 31,000 ล้านบาทต่อปี มีพนักงาน 11,500 คน)
รับผิดชอบ การบริหารจัดการ ควบคุม กำกับดูแล 
1. การบริหารวิศวกรรมโรงงาน  งานระบบเครื่องอำนวยความสะดวก และบริหารอาคาร (Buildings & facility Management) และควบคุมการจัดการระบบการพลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงงาน (กำลังไฟฟ้ารวม 37.500 KVA. 22 KV/400V 3ph. 50 Hz., การใช้น้ำสำหรับการบริโภคเฉลี่ย 800 ลบ.ม ต่อวัน, พื้นที่โรงงาน 156 ไร่, ควบคุมอาคารการผลิตทั้งหมด 11 อาคาร)
2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  14001,  การจัดการพลังงานในโรงงาน
3.ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 (ได้รับการรับรองแห่งแรกในประเทศไทย โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ), 
4. การประเมินบริษัทคู่ค้า การจัดซื้อ จัดหาวัสดุและชิ้นส่วน มาตรฐานการประกันสิ่งแวดล้อม(Canon Green procurement standard) หัวหน้าผู้ตรวจประเมินบริษัทคู่ค้า Canon Group
หมายเหตุ  เมื่อปี 2544 –2547  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ส่วนการประกอบผลิต Canon เครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่องแฟ็กซ์ 

5.หัวหน้าโครงการฟื้นฟูและปรับปรุง อาคารและสาธารณูปโภค บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย)จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากประสบภาวะวิกฤตมหาอุทกภัย ปี พ.ศ.2554-2555 ใช้งบประมาณ 986 ล้านบาท(ฟื้นฟูสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย 22KV/400V จำนวน  9 substations( 37,500 KVA), ระบบปรับอากาศ chiller plant 2500 tons.และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณูปโภคอื่นๆ แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ทำการผลิต พนักงานหมื่นกว่าคนกลับมาทำงานได้ปกติ)

5. ตำแหน่ง  หน้าที่  อาชีพในปัจจุบัน 
ปี 2556 – ปัจจุบัน เป็นเจ้าของและกรรมการผู้จัดการบริษัท ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ งานวิศวกรรมระบบ ทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้คือ 
6.1  บริษัท โทเทื่ล โซลูชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (Total  Solution  Management  Co..Ltd.)  ประกอบกิจการ รับจ้างเหมาการบริหารจัดการ อาคารสูงและสนามบิน Expert in Airport, Residential and commercial building & Facility Operation & Maintenance Provider ประสบการณ์ทำงานงานวิศวกรรมระบบเช่น การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าควบคุมแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ งานระบบควบคุม SCADAอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ,รับจ้างเหมาบริหารอาคารสำนักงานราชการอื่นๆเช่น อาคารสำนักงานประกันสังคม สำนักงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (ทุ่งมหาเมฆ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) อาคารสำนักงานใหญ่การบินไทย, อาคารศาลอาญา เป็นต้น 
6.2  บริษัท เอ็นไวรอนพลาสท์ จำกัด (Environplast  Co.,Ltd.) ผลิต  เม็ด PS พลาสติกรีไซเคิลจาก EPS โฟม เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตกรอบรูป, โรงงานผลิตไม้บรรทัด, กล่อง CD เป็นต้น และรับ งานออกแบบ  สร้างเครื่องจักรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (บริษัทฯ สร้างและจำหน่ายเครื่องโฟมรีไซเคิลรายแรกของประเทศไทย)
6.3 บริษัท Total  Green  Management Co.,Ltd. ออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ(HVAC) สุขาภิบาล(Sanitary)  สนามบินสุวรรณภูมิ และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เป็นต้น

6. ผลงานทางวิชาการดีเด่นและการทำคุณประโยชน์ 
6.1 ผลงานด้านวิชาการและวิชาชีพ                
6.1.1 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง สฟก.1052  รวมเวลาทำงานในฐานะวิศวกร และผู้บริหารนับถึงปัจจุบัน   34  ปี 
6.1.2 เมื่อ ปี พ.ศ. 2527 ได้รับการประกาศเกียรติบัตร Expert Engineer of Diesel power plant trouble shooter for Sulayil  Military project ที่ กระทรวงกลาโหม ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
6.1.3 ผลงานดีเด่น  
-หัวหน้าโครงนำร่อง มอก.18001 ของบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มอก.18001 ในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นผู้จัดทำระบบในโครงการนำร่อง นำมาประยุกต์กับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ทำให้บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรอง มอก.18001 เป็นรายแรกของประเทศไทย เมื่อ  12  เมษายน 2543  โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ และยังเป็นวิทยากรให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม,กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ หน่วยงานราชการต่างๆ ให้คำแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน มอก.18001 ให้กับบริษัทต่างๆ

6.1.4  เป็นผู้ชำนาญการ 
1. วิศวกรไฟฟ้า  ชำนาญงานโรงจักรไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องจักรดีเซล ขนาด 20 – 50 MW
2. ออกแบบและควบคุม งานติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมและแสงสว่าง 
3. ออกแบบและผลิตเครื่องจักรเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่น เครื่อง EPS foam recycling machine
4. เป็นที่ปรึกษา มาตรฐาน มอก.18001 
5.  เป็นที่ปรึกษา มาตรฐาน  ISO14001และระบบการจัดการพลังงาน
6. หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  Canon Supplier Green procurement standard
7. ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นผู้ทรงคุณวุติในการสนทนากลุ่ม เพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(Model of competency development of industrial teacher in college under  vocational education commission) นิสิตปริญญาเอก ปรัชญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ชื่อนิสิต นายเมธีศิน สมอุ่มจารย์ (ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จ.บึงกาฬ)

6.2 ผลงานด้านสังคม 
กาทำงานตั้งแต่ปี 2534 – 2555 ได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 
1. ตำแหน่ง อนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 27 ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร คณะกรรมการโครงการฉลากเขียว ,สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
2.  ตำแหน่ง กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรม  จ. พระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.2544-2546
3.  ตำแหน่ง กรรมการบริหาร  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยละอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ปี พ.ศ.2543
4.  วิทยากร มอก.18001  สังกัด  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปี พ.ศ.2543-2544
5.  วิทยากร  14001   สังกัด  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ปี พ.ศ.2538-2543

6.3 การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น                
1.  ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2553 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น(ส่วนกลาง) ได้พยายามดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม และรวบรวมศิษย์เก่าทุกรุ่นที่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดต่างๆ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ประกอบการ TGTK อย่างต่อเนื่อง
2.  เป็นวิทยากร ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ TGTK เสวนาเรื่องเส้นทาง 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน สู่ราชมงคล ขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
3.  ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น(ส่วนกลาง) อีกครั้ง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และส่งเสริม สนับสนุนศิษย์เก่าทุกรุ่น  ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมีแบบแผนเพื่อสังคม  ผู้ประกอบการ TGTK ทั้งหลายให้ดียิ่งขึ้น

7. รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ 
ได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
เป็นผู้บริหารและหัวหน้าคณะทำงานประกวดโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่น  ของบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย)จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศดังนี้ 
1. ปี 2537 พฤศจิกายน              : ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม
2. ปี  2538 กรกฎาคม                : ได้รับรางวัลชมเชยสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
3. ปี 2537 พฤศจิกายน              : ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารด้านความปลอดภัยจากกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ปี 2539 กรกฎาคม : ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
5. ปี 2539 พฤศจิกายน              : ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลว่าด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   14001 โดย SGS Yarsley ICS
6. ปี 2540 กุมภาพันธ์                : ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมส่งออก จากกระทรวงอุตสาหกรรม
7. ปี 2541 มีนาคม     : ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต จากกระทรวงอุตสาหกรรม
8. ปี 2543 เมษายน   : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รายแรกของประเทศไทย
9.  ปี 2543  กันยายน : ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
10. ปี 2548  พฤษภาคม             : ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริง                       
(นายไตรรัตน์ ประยูรคำ) 
24 มิถุนายน พ.ศ.2557